EĞİTİM
Giriş Tarihi : 05-05-2023 12:47

Kimya Temel Kavramlarının Tanımları

Kimya Temel Kavramlarının Tanımları

Karışım nedir?

İki veya daha fazla maddenin kimyasal tepki olmaksızın oluşturduğu maddeye karışım denir.

Homojen karışımlar: Özellikleri heryerinde aynı olan karışımlar,
Heterojen karışımlar: Özellikleri heryerinde aynı olmayan karışımlardır.

Alaşım nedir?

Metallerin eritilip,karıştırılmasıyla oluşan homojen karışımlara denir.
Örn/ Tunç Alaşımı; Bakır-Kalay

Emülsüyon, Süspansiyon ve Aeresol nedir?

Emülsiyon, Birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının oluşturduğu heterojen karışıma denir. Örn/ Zeytinyağı-Su

Süspansiyon ,Bir sıvı içersinde çözünmeyen katının küçük tanecikler halinde heterojen dagılmasyla oluşan karışımlara denir. Örn/ TebeşirTozu-Su

Aerosol, Bir gaz ortamında katı sıvı parcacıklarının dağılmasıyla oluşan heterojen karışımalra denir Örn/ Armani

Yoğunlaşma nedir?

Gaz moleküllerinin ısı vererek sıvı hale geçmesine denir.

Not; Saf bir maddenin erimesi,donması,kaynaması ve yoğunlaması boyunca sıcaklık sabit kalır.

Süblimleşme nedir?

Katının direkt olarak olarak gaz haline geçmesi olayıdır.Tersinir bit olaydır.

Öz Isı nedir?

Bir maddenin 1 gramının sıcaklıgını 1 cal/gr C` degiştirmek için gereken ısı miktarına o maddenin öz ısısı denir. Sembolü '' C '' dir.

Erime Isısı nedir?

Erime sıcaklığındaki bir katının 1 gramının sıvı hhale geçebilmesi için gereken ısı miktarına erime ısısı denir.

Buharlaşma Isısı nedir?
1 gram sıvının buharlaşabilmesi için gereken ısı miktarına o maddenin buharlaşma ısısı denir.


Çözünme nedir?
Bir maddenin başka bir madde içersinde gözle görülmeyecek kadar küçük tanecikler halinde homojen dagılmasına denir.

Çözünürlük nedir?
Doymuş bir çözelti elde edebilmek için belli sıcaklık ve basıncta 100 ml çözücüde çözünmesi gereken madde miktarına o maddenin çözünürlüğü denir.

Çözücü ve çözünen nedir?
Çözünme olayında miktarı çok olan maddeye çözücü,miktarı az olan maddeye çözünen denir.

Derişim nedir?
Çözeltide çözünen madde miktarının çözücü yada çözelti miktarına oranıdır.

Erime nedir?

Bir Katının ısı alarak sıvı hale geçmesidir.Sıvı hale geçmeye başladığı sıcaklığa erime noktası denir.

Donma nedir?

Bir sıvının ısı vererek katı hale geçmesidir. Sıvının donmaya başladığı sıcaklığa donma noktası denir.

Kaynama nedir?

Sıvı maddenin sıvı halden gaz haline geçmesine kaynama, kaynamanın başladığı süreye kaynama noktası denir.

Buharlaşma nedir?

Sıvı yüzeylerinden gaz moleküllerine ayrılmasına denir.

Buharlaşma her sıcaklıkta kaynama ise belli sıcaklıklarda olur.

AdminAdmin