BİLGİ
Giriş Tarihi : 01-05-2023 07:32

Yaygın İngilizce Phrasal Fiillerin Listesi ve Anlamları

YAYGIN İNGİLİZCE PHRASAL FİİLLERİN LİSTESİ VE ANLAMLARI

Yaygın İngilizce Phrasal Fiillerin Listesi ve Anlamları

Yaygın İngilizce Phrasal Fiillerin Listesi ve Anlamları

A
abstain from pv sakınmak (alkol, ilaç vb); uzak durmak (avoid from) !
account for pv açıklamak, izah etmek, hesap vermek
act for pv birinin yerine bakmak, temsil etmek.
act out pv rol yapmak, davranışlarıyla ortaya koymak, dışa vurmak
act up pv dert çıkarmak (misbehave), problem olmak, artırmak
act upon pv ... göre davranmak
add up pv toplamını bulmak, toplamak, anlam vermek
add up to pv sonucu bulmak, sonucuna varmak, göstermek
add up to sth pv equal
agree on pv üzerinde anlaşmak, karar vermek. (agree over)
agree upon pv üzerinde mutabık kalmak, kararlaştırmak
allow for pv göz önüne almak, hesaba katmak.
ask after pv halini, hatırını sormak
ask around pv ask many people the same question
ask for pv rica etmek, istemek
ask sbd out pv invite on a date

B

back down pv caymak, geri dönmek (baby off)
back sbd up pv yedeklemek, desteklemek
back sth up pv reverse; geri geri gitmek, geriye doğru sürmek
bail out (of) pv kefaletle serbest bıraktırmak, sandalın suyunu boşaltmak,
uçaktan paraşütle atlamak, kurtarmak
bank on pv güvenmek
base on pv dayandırmak, dayamak
bawl out pv sertçe azarlamak
bear down on pv süratle üstüne gelmek, yaklaşmak (bear down upon)
bear up pv dayanmak, tahammül etmek
beat down pv yere sermek, bastırmak, vurmak, düşürmek, fiyat kırmak,
bardaktan boşanırcasına yağmak
bestow upon pv bahşetmek
blind folded pv gözlerini bağlamak, gözünü kör etmek
blow down pv yıkmak
blow out pv söndürmek; lastik ya da tekerlek patlatmak; hava ya da gaz
ile fırlatmak
blow over pv bitmek, durmak, sona ermek
blow up pv tahrip etmek (explode); havaya uç(ur)mak.
break down pv yıkmak, bozmak, baskıya dayanamamak, arızalanmak,
bozulmak; ayrıştırmak, analiz etmek; kendisini tutamamak;
stop functioning (vehicle, machine); get upset: üzülmek
break ground pv temel kazmak
break in pv interrupt
break into pv parçalamak, parçalara ayırmak
break into sth pv zorla girmek, birden birşeye başlamak (enter forcibly)
break off pv bitmek, sona ermek, kesilmek.
break out pv patlak vermek, başlamak, çıkmak (escape)
break up pv end a relationship; start laughing (informal); parçalamak,
ayrılmak
break down pv yıkmak, bozmak, kırmak, duygularını kontrol edememek,
baskıya dayanamamak
break sth down, divide into smaller parts
bring about pv ileri sürmek, yol açmak, orsa alabanda etmek
bring out pv ortaya çıkarmak, göstermek, yayımlamak
bring together pv kavuşturmak, toplamak
bring up pv büyütmek, yetiştirmek (raise a child); kusmak (vomit);
ortaya (konu vb) atmak (start talking about a subject)
bring down pv indirim yapmak, yenilmek, düşmesine sebep olmak (make
unhappy)
bring sbd down
burn down pv yanıp kül olmak, yakıp kül etmek
burn up pv tamamen yakıp bitirmek

C

call around pv phone many different places or people
call back pv tekrar telefon etmek, return a phone call
call down pv azarlamak
call for pv talep etmek, istemek (demand)
call off pv iptal etmek, ret etmek (cancel)
call on sbd pv ask for an answer or opinion, visit someone; çağrı yapmak
call out pv seslenmek, çağırmak
call up pv telefon etmek, askere almak
call upon pv başvumak, istemek, uğramak, önünde söylemek
calm down pv sakinleştimek, sakin olmak; relax after being angry
care about pv ilgi duymak
care for pv sevmek; bakmak
carry on pv sürdürmek, devam ettirmek, peşini bırakmamak
carry out pv uygulamak, yerine getirmek, icra etmek (fulfil, conduct),
yürütmek (çalışma, deney, anket vb)
catch on (to) pv anlamak, kavramak
catch up pv kapıp kaçmak, etkilemek, donatmak, yetişmek, geri
kalmamak
catch up (with) pv erişmek, aynı düzeyi tutmak
charge (with) pv yargılamak (mahkemede) (try)
check in pv arrive and register at a hotel or airport
check out pv look at (informal), look at carefully, investigate
check out pv leave a hotel, denemek, değerlendirmek; ödünç almak
check out (of) pv faturasını ödeyip ayrılmak
cheer up pv neşelendirmek (become happier), make happier
chew out pv sertçe azarlamak, paylamak
chew up pv çiğnemek
chip in pv help
clean out pv bir şeyin içini temizlemek
clean sth up pv tidy, clean
clear up pv düzeltmek, düzene sokmak; açmak, aydınlatmak
coincide with pv ˌkōənˈsī
aynı zamana denk gelmek, tesadüf etmek
collide with pv çarpışmak (crash into)
come across pv find unexpectedly, tesadüfen bulmak, rastlamak.
come apart pv separate
come back pv geri dönmek,geri gelmek, tekrar moda olmak
come down pv çökmek; aşağı gelmek; yağmak.
come down with pv become sick
come forward pv öne çıkmak, ortaya çıkmak, gönüllü olmak
come into being pv var olmak
come out pv basılmak, neşredilmek; gözden kaybolmak, çıkmak
come to pv ayılmak, kendine gelmek.
come up with pv üretmek, düşünerek bulmak
comment on pv yorum yapmak (interpret)
compensation for pv tazminat ödemek; telafi etmek
comply (with) pv uymak, itaat etmek (abide by)
conceive as pv olarak algılamak, düşünmek; conceive of: birşeyi ilk kendisi
akıl etmek (senaryonun konusu vb); gebe kalmak
confine to pv sınırlamak, bir yere mahkum etmek; hapse atmak (imprison)
conflict with pv çatışmak, çarpışmak, savaşmak
conform to pv uymak, uyuşmak (obey the rules)
conspire against pv birine komplo kurmak (plot against)
correspond to pv birşeyle uymak, uygun düşmek, tekabül etmek(agree, match)
correspond with pv birisi ile yazışmak
count on pv güvenmek, saymak (rely on)
count upon pv üzerine saymak.
crack down pv aman vermemek, üzerine gitmek, daha duyarlı davranmak
cross out pv üstünü çizmek, silmek (delete)
culminate in pv en son noktaya erişmek
cut back on pv consume less
cut down pv kesip devirmek
cut down on pv masraftan kısmak, tüketimini azaltmak
cut in pv interrupt; pull in too closely in front of another vehicle
cut in (on) pv sözünü ya da iletişimini kesmek
cut off pv kesmek, kesip koparmak, ayırmak, son vermek, yok etmek,
imha etmek, mahrum bırakmak
cut out pv çalışmasını durdurmak, bırakmak, terketmek, vazgeçmek,
kesip çıkarmak (gazete, magazin vb.)

 

D

dash out pv dışarı fırlamak
deal with pv baş etmek, ile meşgul olmak (cope with, get over, handle)
depend on pv güvenmek, bel bağlamak (Count upon, Depend on/upon,
Lean on/upon, Bank on/upon, Rely on/upon, Trust in (Good))
depend upon pv bağlı olmak
derive from pv çıkarmak, gelmek
die down pv azalmak, şiddetini yitirmek
die out pv tamamen gözden kaybolmak, yok olmak
dig up pv toprağı kazıp çıkarmak, araştırmak, deşmek, meydana
çıkarmak
do away with pv ortadan kaldırmak, yok etmek; atmak (discard)
do over pv boyamak; yeniden elden geçirmek
do with pv gereksinim duymak, istemek
do without pv mahrum olmak, yoksun olmak
do sth up pv fasten, close
doze of pv nap; uyuklamak, hafif uykuya dalmak
draw back pv geri çekmek, geri almak, çekilmek
dress up pv wear nice clothing
drive off pv sürmek
drop back pv move back in a position/group
drop in pv come without an appointment (drop by, drop over)
drop off pv bir vasıtadan indirmek; azalmak; hafif uykuya dalmak
drop out (of) pv terketmek, bırakmak, vazgeçmek (quit)
dry up pv kurumak, kurutmak, çekilmek, kesilmek,kesmek, sözünü
unutarak duraksamak

 

E

eat out pv eat at a restaurant
embark on pv girişmek; yüklenmek, yüklemek (gemiye, uçağa)
end up pv sonuçlanmak, sona ermek; eventually reach/do/decide
exempt from pv den muaf olmak

F

fade away pv unutulup gitmek, gözden kaybolmak
fall apart pv break into pieces
fall behind with pv gecikmek, sürüncemede kalmak
fall down pv fall to the ground
fall in pv çökmek
fall off pv azalmak
fall out (with) pv tartışmak
fall through pv başarısız olmak
fight off pv mücadele ederek savuşturmak, defetmek
figure out pv hesaplamak, anlamak; çözmek, (make out, understand), find the answer
figure up pv hesaplamak
fill sth in pv to write information in blanks (br.e.)
fill sth out pv to write information in blanks (n.amer.)
fill sth up pv fill to the top
filter out pv filtrelemek, sızmak, duyulmak, topluca çıkmak
find out pv öğrenmek, bulup ortaya çıkarmak, keşfetmek (discover)
focus on pv odaklanmak, yoğunlaşmak (concentrateon, centreon)
function as pv olarak işlev görmek

 

G

get ahead (of) pv ilerlemek, gelişmek, ilerleyip geçmek
get along (with) pv geçinmek; arası iyi olmak (like each other)
get around pv have mobility; yolunu bulmak, yayılmak, gezinmek
get away pv kaçmak, kurtulmak, sıvışmak, yakasını kutarmak
get away with pv do without being noticed or punished
get back pv geri gelmek, dönmek, return
get back at sbd pv retaliate, take revenge
get back into sth pv become interested in something again
get by (with) pv idare etmek, geçinmek, geçinip gitmek
get down to pv bir işe koyulmak, üzerine eğilmek
get hold of pv ele geçirmek, tutmak, kavramak, yakalamak
get in pv varmak, ulaşmak, girmek
get in touch with pv talking or writing to someone
get in(to) pv binmek
get off pv yola çıkmak, yola koyulmak; büyük taşıttan inmek
get on pv büyük taşıta binmek; geçip gitmek, sürdürmek.
get on (with) pv devam etmek
get out (of) pv terk etmek, ayrılmak; inmek
get over sth pv yenmek, atlatmak, recover from an illness, overcome a
problem, loss, difficulty
get rid of sbd/sth pv başından atmak, kurtulmak Get rid of sbd/sth: to throw away or destroy
something you do not want any more
get round pv dönmek, yayılmak, kandırmak
get through (to) pv geçmek, geçirmek, ulaşmak, iletişim kurmak; bitirmek;
meclisten geçirmek
get together pv meet (usually for social reasons)
get up pv get out of bed; stand
get sth across / over pv communicate, make understandable
get sth back pv receive something you had before
give away pv bağışlamak, karşılıksız vermek, dağıtmak; ele vermek,
ihanet etmek
give in pv boyun eğmek, razı gelmek (acquiesce, assent, consent,
submit, yield to + to + N / Ving)
give in (to): reluctantly stop fighting or arguing
give off pv göndermek, çıkarmak, neşretmek
give out pv dağıtmak
give up pv vazgeçmek, bırakmak (abandon, abort, stop trying, quit)
give sth back pv return a borrowed item
give sth out pv give to many people (usually at no cost)
give sth up pv quit a habit
go after sbd pv follow someone
go after sth pv try to achieve something
go against sbd pv compete, oppose
go ahead pv devam etmek, ilerlemek, önde gitmek (start, proceed)
go along with pv desteklemek, aynı görüşte olmak, kabul etmek
go back pv return to a place
go down pv if a ship goes down, it sinks
go for pv çabalamak, gayret etmek, dil uzatmak, takdir etmek.
go forward pv ilerlemek, gelişme göstermek
go in for pv alışkanlık edinmek, ilgi duymak, uğraşmak, yer almak
go into pv girmek, varmak, araştırmak
go into pv girmek, varmak, araştırmak, tutulmak, incelemek
go off pv patlamak, ateş almak; çalışmasını durdurmak
go on (with) pv olmak, meydana gelmek, devam etmek
go on about pv to talk too much
go out pv dışarı çıkmak, çekilmek, istafa etmek, sönmek, grev yapmak
go out with sbd pv date; buluşmak, zaman belirlemek
go over pv visit someone nearby; gözden geçirmek
go over to pv üzerine gitmek
go over sth pv review
go through ( with ) pv yürütmek, tamamlamak
go up pv yükselmek, artmak, açılmak, havaya uçmak, patlamak
go with pv birlikte gitmek, eşlik etmek; uymak (renk, sitil), flört etmek
go without sth pv suffer lack or deprivation
grow apart pv stop being friends over time
grow back pv regrow
grow into sth pv grow big enough to fit
grow out of sth pv get too big for
grow tired of pv yorulmak
grow up pv become an adult; büyüyüp yetişkin olmak

 

H

hand down pv miras bırakmak, devretmek.
hand in pv vermek, teslim etmek
hand out pv bağışlamak
hand over pv devretmek
hang in pv stay positive (n.amer., informal)
hang on pv wait a short time (informal)
hang out pv spend time relaxing (informal)
hang up pv end a phone call
hang up on pv telefonu yüzüne kapatmak
hear from pv birinden, birşeyden haber almak
hear of pv bilgi almak, duymak
heat up pv ısıtmak, kızıştırmak, hareketlendirmek
hold up pv geçiktirilmek, bir şey tarafından engellenmek; silahla
soymak (Rob)
hold sbd / sth up
hold on pv wait a short time
hold onto sbd / sth pv hold firmly using your hands or arms
hold out pv uzatmak, ümit vermek, vaat etmek, direnmek
hold sbd / sth back pv prevent from doing/going
hold sth back pv hide an emotion

 

İ

incorporate into pv dahil etmek (include, integrate)
indulge in pv keyif almak, kendine zaman ayırmak
infer from pv den çıkarım yapmak
inquiry into pv araştırmak
insist (on) pv ısrar etmek (persistin)
insulate (against) pv yalıtmak, (soğuğu, sesi vb) kesmek
invest (in) pv para yatırımı yapmak
involved in pv dahil olmak
iron out pv çözmek, açığa kavuşturmak

J

jump off pv jumping-off point: sıçrama tahtası.

K

keep an eye on pv göz kulak olmak, gözünü ayırmamak, dikkat etmek
keep away (from) pv uzakta kalmak, uzak kalmak, uzak durmak
keep from pv alıkoymak, engellemek
keep off pv uzak durmak; birşeyden uzakta tutmak ya da durmak
keep on (with) pv devam etmek, yapıp durmak; dava etmek
keep on doing sth pv continue doing
keep out pv dışarıda tutmak, (stop from entering) keep sbd / sth out
keep up (with) pv idare etmek, geçindirmek; aynı düzeyde ilerlemek, yol almak
keep sth from sbd pv gizlemek, not tell
keep sth up pv continue at the same rate
kick out (of) pv uzaklaştırmak
knock down (to) pv yıkmak, tahrip etmek, birine çarparak düşürmek; indirmek
knock off pv gün sonu işi durdurmak; azaltmak, düşürmek
knock out pv nakavt etmek, yere düşürmek

L

lay (put) pv sermek
lay off pv işten çıkarmak, atmak
leave off pv bırakmak, salıvermek, giymemek, takmamak
leave out (of) pv birşeyi atlatmak, bırakmak
let out pv dışarı çıkarmak; genişletmek; büyütmek
let up pv azaltmak
let sbd down pv fail to support or help, disappoint
let sbd in pv allow to enter
light up pv ışık vermek; baştan başa aydınlatmak
line up pv sıralanmak, sıraya girmek, düzenlemek
live on sth pv to eat a lot of a particular type of food
look after pv bakmak, göz kulak olmak, (take care of) look after sbd / sth
look at pv bakmak, göz atmak, seyretmek, göz önüne almak
look back pv geçmişe bakmak, geriye bakmak, ilerleyememek
look down on sbd pv think less of, consider inferior; küçük görmek, değerini
küçültmek
look for pv aramak
look forward to sth pv be excited about the future
look into pv araştırmak
look on pv bakmak, gözüyle bakmak, olarak görmek, birlikte kitap
okumak, katılmadan seyretmek
look out pv dikkat etmek (watch out, [dışarıdan içeriye tehlike])
look out (for) pv be careful, vigilant, and take notice, sakınmak
look out on / upon pv bir yere bakıyor olmak, bir yere bakmak
look over pv muayene etmek
look up pv saptayıp ziyaret etmek, iletişim kurmak, araştırmak, bakmak
look up to pv takdir etmek, saygı duymak; hayran olmak, örnek almak
(respect, admire)
look sth over pv check, examine
look sth up pv search and find information in a reference book or database
lose through pv yoluyla kaybolmak

 

M

make a decision pv karar vermek
make off pv sıvışmak, kaçmak
make out pv anlamak, fark etmek, çıkarmak, geçinmek
make over pv yenilemek
make through pv paçayı kurtarmak
make up pv oluşturmak, toparlamak, makyaj yapmak, barışmak, forgive
each other
make up for pv compensate; telafi etmek, karşılamak
make up of pv oluşmak, oluşturmak
make sth up pv invent, lie about something
mark down pv ucuzlatmak, düşürmek
mark out pv sınırlarını çizmek, planlamak (plan), ayırmak
mediate between pv ara buluculuk etmek, arasını bulmak
miss out pv atlamak
miss out on pv kaçırmak
mix up pv karıştırmak, düzenini bozmak, karmakarışık yapmak
mix sth up pv confuse two or more things
move away pv başka bir yerdeki bir eve taşınmak
move in pv yeni eve taşınmak
move off pv ayrılmak, yola çıkmak, uzaklaşmak go away
move on pv Ilerlemek
move over / along pv yer açmak için pozisyonunu değiştirmek, biraz kımıldayıp yer
açmak
move to pv taşımak
originate from pv kökü, kaynağı, orijininden olmak (image from, emanate
from, root from, stem from, emerge from, derive from)

P

pass away pv die
pass down pv geçmek, nesiden nesile devrolmak
pass on pv geçirmek, devretmek, aktarmak
pass out pv dağıtmak, vermek; bayılmak (faint)
pass over pv atlamak, geçmek; geçiştirmek
pass up pv geri çevirmek, atlamak, yararlanmamak
pass sth up pv decline (usually something good)
pay for sth pv be punished for doing something bad
pay sbd back pv return owed money
pick up pv yerden almak; kapmak; tesadüfen öğrenmek; almak; gidip
almak
pick sth out pv choose
place on pv yerleştirmek
play down pv önemsiz gibi göstermek
play up pv önemli gibi göstermek
point out pv İşaret etmek, dikkatini çekmek, belirtmek, göstermek
point sbd / sth out pv indicate with your finger
pull through pv atlatmak, iyileşmek, iyileştirmek, birşeyden kurtarmak
put an end to pv bitirmek, son vermek, sona erdirmek
put aside pv biriktirmek, bir kenara bırakmak, bekletmek, ertelemek
put away pv yerine yerleştirmek, kaldırmak
put forth pv öne sürmek, ortaya atmak (put forward, bring up)
put forward pv öne sürmek, ileri almak, iddia etmek, sunmak
put in pv yerleştirmek, araya sokmak, eklemek, kurmak
put off pv ertelemek, geçiktirmek (postpone, delay, defer, adjourn );
elbisesini çıkartmak
put on pv giyinmek; açmak, çalıştırmak; artırmak; almak put clothing/accessories on your body.
put out pv extinguish, söndürmek, yardımcı olmak
put up pv yapmak, dikmek, yer ve yiyecek içecek vermek, evde
ağırlamak, satışa çıkarmak
put up with pv tolerate put up with sbd/sth
put sbd down pv insult, make someone feel stupid
put sth together pv assemble
put sth down pv put what you are holding on a surface or floor
quibble over pv önemsiz küçük konularda tartışmak (quibble about)
quiet down pv sakinleştirmek

R

regard as pv olarak görmek, gibi görmek, kabul etmek, saymak
relief from pv den kurtulmak
rely on pv güvenmek, itaat etmek, bel bağlamak
replace (with) pv eski yerine koymak; ---ile değiştirmek
resign from pv istifa etmek, (esignation: istifa)
rest on pv dikmek, güvenmek, bel bağlamak
result from pv … den kaynaklanmak
result in pv olarak sonuçlanmak
rip up pv yırtarak açmak; dikişlerini sökmek; karnını yarmak
roll out pv haddeden geçirmek, açarak yayılmak, oklava ile açmak,
kalın sesle söylemek, dürülmüş şeyi açmak
root out pv kökünden sökmek, araştırarak bulmak
rule out pv silmek, çıkrmak, almamak, reddetmek (reject)
run across pv tesadüfen karşılaşmak, rast gelmek
run against pv uğramak, çatmak, rastlamak, çarpmak, zıt düşmek
run arround (with) pv arkadaşlık etmek, onunla bununla dolaşmak
run away pv kaçmak, firar etmek, fark atmak
run away (from) pv leave unexpectedly, escape
run away (with) pv kaçırmak, alıp götürmek; çalmak, alıp gitmek
run by pv tarafından çalıştırmak, işletmek.
run down pv yermek, kötülemek; bozulmak, çalışmasını durdurmak;
hareket halinde çarpmak, vurmak
run for pv aday olmak
run into pv tesadüfen karşılaşmak, rast gelmek, çarpışmak; varmak,
ulaşmak
run off with pv alıp götürmek, kaçırmak, çalıp götürmek
run on pv devam etmek, ilerlemek, durmadan konuşmak, ilişkin
olmak, koşmaya devam etmek, aynı satırdan başlamak
run out (of) pv rən tükenmek, sona ermek, son bulmak, bitmek
run over pv çarpıp üstünden geçmek, çiğnemek; dolup taşmak
run through pv delik açmak, çizgi çekmek
run up pv faturayı kabartmak, yükseltmek
run up against pv karşılaşmak, rastlamak

S

save up pv gelecek için ayırmak, biriktirmek
see about pv hesaba katmak, halletmek, bakmak
see off pv yolcu etmek, uğurlamak
see through pv zorluklara rağmen tamamlamak
see to pv bakmak; meşgul olmak; halletmek, ilgilenmek, göz kulak
olmak
sell off pv elden çıkarmak, tasfiye etmek
send for pv çağırmak, ihtiyaç durumunda getirtmek
send sth back pv return (usually by mail)
set down pv indirmek, koymak, belirlemek
set foot on pv ayak basmak
set off pv ayrı tutmak, ayrı koymak
set on pv cesaretlendirmek,teşvik etmek, kışkırtmak
set out pv dikmek, etkilemek, sergilemek, girişmek
set up pv organize, düzenlemek, ayaralamak; kurmak; rekor kırmak
(arrange)
set sbd up: trick, trap
settle down pv durulmak, uslanmak, demir atmak, yerleşmek, yuva kurmak
settle up pv hesaplaşmak, hesap görmek
shop around pv compare prices
show off pv hava atmak
shut down pv kapamak, kapatmak, işi durdurmak
single out pv seçmek, ayırmak, belirlemek, birer birer almak
sleep over pv stay somewhere for the night (informal)
sort out pv sınıflandırmak; ayırmak
sort sth out pv organize, resolve a problem
spread out pv yaymak, yayılmak, açmak, sermek, genişlemek
spring up pv türemek
stamp out pv şekil vermek, şekillendirmek
stand against pv karşı durmak
stand by pv beklemede olmak, harekete geçmemek, desteklemek
stand for pv temsil etmek, tahammül etmek, tolerans göstermek
stand up for pv destek vermek, desteklemek
stand up to pv karşı koymak
stay out pv dışarıda kalmak, dışarıda bulunmak
stay up pv geç vakite kadar oturmak
steer away from pv den uzaklaşmak, yönünü değiştirmek
stem from pv den ileri gelmek, den kaynaklanmak
step down pv istifa etmek, inmek
step up pv artmak, çıkmak, yükselmek
stick to sth pv continue doing something, limit yourself to one particular
thing
stripped of pv elinden almak, mahrum bırakmak
struck down pv devirmek, aciz bırakmak
substituted for pv yerini almak (replace with, supercede by)
sweep away pv süpürüp atmak, ortadan kaldırmak; coşturmak,
heycanlandırmak
sweep up pv süpürmek, süpürüp temizlemek
switch sth off pv stop the energy flow, turn off
switch sth on pv start the energy flow, turn on

T

take advantage of pv yararlanmak, faydalanmak
take after sbd pv benzemek, çekmek (resemble a family member) take after
take away pv alıp götürmek, paket yapıp götürmek, ortadan kaldırmak
take down pv yazmak; çıkarmak, almak
take for pv başkasına benzetmek, başkasıyla karıştırmak.
take in pv küçültmek, daraltmak; anlamak
take off pv havalanmak; taklit etmek
take on pv üstlenmek, üzerine almak
take over pv sorumluluğu, kontrolü üstlenmek; devralmak
take place pv meydana gelmek, olmak, yerine geçmek
take root pv kök salmak, kökleşmek
take up pv ele almak, başlamak, işlemek; işgal etmek, yer tutmak,
meşgul olmak, uğraşmak.
take out pv dışarı çıkarmak, yemeğe götürmek, take sbd out: pay for someone to go somewhere
with you; take sth out: remove from a place or
thing
take sth apart pv purposely break into pieces
take sth back pv geri götürmek, bir sözü geri almak; return an item
take sth off pv start to fly, işten uzaklaştırmak, giyeceği çıkarmak, giyeceği
sökmek; remove something (usually clothing)
taper off pv azaltmak, eksilmek, incelmek, sivrilmek
task with pv görevlendirmek (task to)
tear down pv yıkmak, yerle bir etmek; sökmek, parçalara ayırmak
tear sth up pv rip into pieces; parça parça yırtmak
think back pv remember
think of pv düşünmek, hesaba katmak (think about)
think sth over pv consider
throw into pv atmak, içine atmak
throw out pv dışarı atmak (çöp vb)
throw up pv yukarı atmak, elinden atmak, vaz geçmek; kusmak
throw sth away pv dispose of; elden çıkarmak, atmak
thrown back pv geri atılmış
tidy up pv düzenlemek, toparlamak, çeki düzen vermek
tie up pv sıkıca bağlamak;kilitlenmek; çalışamaz duruma gelmek
tire out pv yormak
tow away pv çekerek uzaklaştırmak
try on pv giyerek denemek
try out pv denemek
turn around pv tam bir dönüş yapmak, yaptırmak
turn back on pv geri dönmek, sırtını dönmek, geri çevirmek
turn down pv refüze etmek, ret etmek; geri çevirmek, sesini kısmak
(refuse)
turn in pv yatmaya gitmek, vermek, teslim almak
turn into pv çevirmek, dönüştürmek, dönüşmek
turn off pv stop the energy flow, switch off, durdurmak, kapatmak
turn out pv durdurmak, kapatmak; sonuçlandırmak, çıkarmak,
uzaklaştırmak; üretmek
turn over pv devretmek, transfer etmek; takla atmak, çevirmek, vermek
turn up pv aniden ortaya çıkmak, sesini yükseltmek (appear suddenly)
turn sth down pv decrease the volume or strength (heat, light etc)
turn sth on pv start the energy, switch on, açmak, çalıştırmak
turn sth up pv increase the volume or strength (heat, light etc)

U

use sth up pv tüketmek, bitinceye kadar kullanmak, finish the supply

V

volunteer to/for pv gönüllü olmak

 

W

wait on pv hizmet etmek, servis yapmak, eşlik etmek, bakmak, ziyaret
etmek
wake up pv uyandırmak, uyanmak (stop sleeping)
walk away with pv çalıp götürmek
walk out on pv aniden çıkıp gitmek
warm up pv ısıtmak, çalışmaya hazırlamak, ısınmak (prepare body for
exercise)
wear off pv fade away
whittle down pv yavaş yavaş azaltmak, bozmak
wind up pv son bulmak, sona ermek
wipe out pv tahrip etmek, yok etmek
wipe up pv silip temizlemek
withdraw from pv geri çekilmek (pull out of) (savaştan,seçimlerden vb) ;
(bankadan, hesaptan vb) para çekmek
work on pv üzerinde çalışmak
work out pv çözmek, çalışmak; be successful, exercise
work sth out pv make a calculation
wrap up pv sarmak, sarıp sarmalamak, paketlemek, son vermek, kesmek
write down pv kaydetmek, yazmak

Z

zap with pv ani bir darbeyle öldürmek, kill suddenly

Phrasal Verb

Meaning (Most Common)

Total Number of Definitions

Aim At

To point a weapon at someone or something.

3

Ask For

To request something.

2

Ask Out

When you ask someone to go with you to a certain place or for a special occasion, to spend time together and have fun. If one or both parties involved are interested in a romantic way, then it is considered a date.

1

Back Down

To withdraw your position in a fight, argument, plan, etc.

1

Back Off

When you leave an emotional situation, or to allow someone to handle something alone.

1

Back Up

To walk or drive a vehicle backwards.

4

Beat Up

When someone punches, kicks, or hits someone repeatedly using fists or with an object.

2

Beef Up

To make changes or an improvement.

1

Believe In

To feel confident about something or someone.

2

Bite Off

To use your teeth to bite a piece of something.

2

Blow Away

When the wind moves an object or person from where it was.

4

Blow Off

When the wind removes something from its place.

3

Blow Out

To extinguish or make a flame stop burning.

3

Blow Up

To make something explode.

6

Boil Down To

To have determined or analyzed the solution or reason for something.

1

Break Down

When someone loses self-control and is emotionally and/or mentally agitated. This meaning has a noun form for a situation where someone loses self-control.

6

Break In

To enter a place illegally and with the use of force.

3

Break Off

To remove a part of something with force.

4

Break Out

To escape from a place, situation or way of life.

3

Break Through

To make a way through a barrier or a surface.

2

Break Up

To stop a fight.

4

Bring Back

To return something you’ve borrowed.

4

Bring Over

To bring someone or something from one place or area to another.

1

Bring Up

To bring something from a lower level/place to a higher level/place.

3

Brush Off

To remove something(dust particle, insect, etc) with your hand.

2

Brush Up

To practice and review your knowledge or a skill that you haven’t used in a while.

2

Build In/Into

To add a fixture or component to a certain area or place through construction.

1

Bump Into

When you meet people by accident or unexpectedly.

2

Burn Down

When someone uses fire to destroy a structure.

2

Burn Out

When a candle stops burning because there is nothing left to burn.

3

Burn Up

To destroy something with heat or fire.

4

Burst Out

To suddenly do or say something.

2

Butt In

To interrupt a conversation or activity.

1

Call Back

To call someone again.

2

Call In

To request that someone come and help.

3

Call Off

To cancel an event that has been previously planned.

2

Call Up

To be chosen to take part in a military mission.

2

Calm Down

To become less violent, nervous, excited or angry.

1

Care For

To nurture or take care of someone or something.

2

Carry Away

To do something out of the ordinary due to strong emotions.

2

Carry On

To continue doing something or to continue on in life despite an obstacle.

3

Carry Out

To move something or someone from one place to another using your arms or an object.

5

Catch On

To understand or realize something.

2

Catch Up

To move faster to reach someone or something that is ahead of you.

2

Cheat On

When you are emotionally and/or sexually unfaithful to your girlfriend/boyfriend or spouse.

2

Check In

To register at a hotel or airport upon arrival.

2

Check Out

To leave a hotel or other form of an accommodation after your stay there.

5

Chicken Out

To refrain from doing something because of fear.

1

Chop Up

To cut something into pieces with a knife.

2

Clean Out

To clean or clear the inside of something thoroughly.

3

Clear Out

To remove things completely from an area or place.

2

Clear Up

To do something to solve a problem or a misunderstanding.

3

Clog Up

When something in a drain or valve prevents the flow of water or other liquids

1

Close Down

When the activities or services of a business permanently end.

3

Close Off

To block an entrance or pathway.

2

Come About

When something happens or occurs.

1

Come Across

The way other people perceive something or someone.

3

Come Apart

When something breaks or separates piece by piece.

1

Come Back

To return to a place.

3

Come Down

To move from a higher to a lower position or from north to south.

2

Come Down To

When a situation is reduced to a certain outcome.

1

Come Down With

When you start to experience the symptoms of a disease or illness.

1

Come In

When someone or something enters a place, building, or room.

7

Come Off

When something is removed or breaks off from where it was originally attached to.

4

Come On

To appear on television or be heard on the radio.

5

Come Out

To leave a place.

8

Come Over

To make a visit.

3

Come Through

When someone or something expected arrives.

3

Come Up

When something appears or happens, either expected or unexpected.

6

Come Up With

When you think of a solution, idea, plan, or excuse.

1

Con Into

To persuade someone to do something through lies and deception.

1

Con Out Of

To persuade someone to give or do something through lies and deception.

1

Cool Off

To lose temperature.

2

Count On

To rely on someone for support when you need it most.

2

Count Up

To count all of something or people in a group.

1

Cover Up

To use something to conceal something else.

2

Crack Down

To take more action than usual against wrongdoing.

1

Cross Off

To remove or delete someone or something from a list.

1

Cut Back

When you spend less money on something.

4

Cut Down

To do less of something or to use something in smaller amounts.

3

Cut Off

To completely remove or separate a part of something by cutting it with something sharp like a knife or a pair of scissors, etc.

6

Cut Out

To remove something using a knife or a pair of scissors.

5

Cut Up

When you use a knife or scissors to cut something into several pieces.

2

Deal With

When you do everything you must do to solve a problem or complete.

2

Do Away With

To dispose of something.

2

Do Over

To do something again in order to improve or correct mistakes.

2

Do With

To make a connection between two or more things.

1

Do Without

To manage well without something or someone.

1

Doze Off

To go to sleep unintentionally.

1

Dress Up

To wear formal clothes, or a costume for a special occasion.

1

Drop In

To visit someone unexpectedly or without making arrangements first.

2

Drop Off

To gradually decline/become less.

2

Drop Out

To quit a school program or training course.

1

Dry Off

To dry something or a surface quickly.

1

Dry Out

To remove water or other liquid from a container.

3

Dry Up

When all the liquid and/or moisture evaporates.

2

Eat Up

When someone consumes all their food.

3

Empty Out

To remove everyone or everything from a space.

1

End Up

The end result of something planned or unplanned.

1

Fall Apart

When something breaks all at once or piece by piece.

3

Fall Behind

To move slower than others.

2

Fall Down

To fall to the ground.

1

Fall For

When you have an intense attraction to something or someone.

2

Fall Off

When something drops to a lower level.

2

Fall Out

To fall from or through something.

3

Fall Over

When someone or something falls from an upright position to the ground.

2

Fall Through

If things do not go as planned, or if a plan, deal or agreement fails.

2

Feel Up To

When you have/don’t have the energy and confidence to do something.

1

Fight Back

When you defend yourself/resist an attack, or make an effort against an opponent in a competition.

2

Figure On

To expect or plan for something.

1

Fill In

To add personal information in the blank spaces of an official document.

3

Fill Out

To complete a form.

2

Fill Up

To fill something completely.

3

Find Out

To become aware of something or someone.

1

Fix Up

To make plans or arrangements with someone or for others.

4

Flip Out

To become very mad or lose control over your emotions.

1

Float Around

When an object or a person is near, but you cannot pinpoint the exact location.

2

Follow Up

To find out more about something, or take further action in regards to it.

1

Fool Around

To waste time doing unimportant or silly things.

4

Freak Out

When someone becomes irrationally upset or angry, sometimes to the point of confusion.

1

Get Ahead

To become successful in the professional environment or make consistent progress in life.

3

Get Along

To have good interactions with others.

2

Get Around To

To do something that needed to get done at an earlier time.

1

Get Away

To escape from something.

2

Get Back

To return to a place.

4

Get Back At

To get revenge.

1

Get Back To

When you talk to someone at a later time either because you are busy or you have obtained additional or new information.

2

Get Behind

To learn, work, or progress more slowly than others.

4

Get By

To pass someone or something.

3

Get Down

To move to a lower place or level.

4

Get In

To arrive or enter a place, room, building, etc.

5

Get Off

To leave a form of transportation, except a car.

6

Get Off On

To be excited or to truly enjoy doing something.

2

Get On

When you move your body and either stand, sit, lie, kneel, etc. towards something (non-separable).

6

Get Out

To leave or escape.

6

Get Out Of

To receive a benefit and/or satisfaction from doing something.

4

Get Over

To move past an obstacle to the other side.

3

Get Over With

To finish something that needs to get done.

1

Get Through

When a message, meaning, or idea is understood or accepted.

6

Get To

To arrive to or assist someone to a place.

5

Get Together

To meet and spend time together.

3

Get Up

To move to a higher level/position.

4

Give Away

To give something for free or without expecting anything in return.

4

Give In

To surrender to something.

2

Give Out

To distribute something.

4

Give Up

To stop doing something without completing it.

4

Go About

To take the necessary steps to get something done.

2

Go After

When you do your best to get something no matter how difficult it is.

4

Go Ahead

To proceed to do something that you were hesitant about.

2

Go Along With

to accept or agree with a decision, rule, opinion, etc.

2

Go Around

To follow a circular path.

6

Go Away

To move or travel from one place to another place.

3

Go Back

To return to a place, time, activity, or a person.

2

Go Back On

When you fail to fulfill a promise you made to someone.

1

Go Beyond

To be more than or better than what is normal or expected.

1

Go By

To pass someone or something quickly.

4

Go Down

To move to a lower position, place, price, level, etc.

7

Go For

To try to obtain.

5

Go In

To enter a place, building, room, etc.

3

Go In For

To enter a place or area for a specific reason.

2

Go In/Into

To enter a place, room, building, etc. usually through a door.

4

Go Off

To leave unannounced.

5

Go On

When something takes place.

3

Go Out

To leave a place or area you’re in.

5

Go Over

To review something.

4

Go Through With

When you make a decision to do something, and actually do it.

1

Go Up

To move or extend to a higher level or farther North.

3

Go With

To accompany someone to a place.

6

Goof Around

To waste time doing silly or unimportant things.

1

Gross Out

To be disgusted with someone or something.

1

Grow Out Of

To become too big or too tall for your clothes.

3

Grow Up

When you physically change from a child to an adult.

2

Hand Back

When you return something to the person who owns it after the person has given it to you

1

Hand In

To give something to a person of authority.

1

Hand Out

To distribute something free to other people.

1

Hand Over

To give upon request or demand.

2

Hang Around

To spend time in a place or an area.

1

Hang On

When you hold something, often for support of comfort.

3

Hang Out

To hang something, usually wet clothes, to dry.

3

Hang Up

To hang clothes or an object on a hook, hanger or rod.

3

Have On

To wear clothing, cosmetics, perfume, etc.

2

Head Back

To go to a place where you’ve been before or where you started from.

1

Head For

When a situation becomes more likely.

2

Head Toward

To move in the direction where someone or something is.

2

Hear About

When you learn details about something or someone.

1

Hear Of

When you learn about something or someone.

2

Heat Up

To make something warmer or cause a rise in temperature.

2

Help Out

To assist people with something.

1

Hit On

To suddenly have a solution to a problem or an interesting idea.

2

Hold Against

When you don’t forgive or have little respect for someone because of something they did.

2

Hold Off

To delay something.

2

Hold On

When you wait for a short time.

3

Hold Out

To extend your hand or an object in front of you.

3

Hold Up

To hold someone or something up in the air.

4

Hook Up

When you connect two electrical devices together.

3

Hurry Up

To do something quickly.

2

Keep At

To continue doing an activity even though it may be difficult.

1

Keep Away

To avoid getting close to someone or something.

2

Keep Down

To make sound, music and noise minimal.

3

Keep From

To stop yourself or other people from doing something.

1

Keep Off

To avoid discussing a particular subject or topic.

2

Keep On

To continue doing something.

2

Keep To

When you don’t share information.

2

Keep Up

To continue to do something.

4

Kick Back

To illegally pay extra money to someone as part of the price.

2

Kick Out

To force someone to leave an organization or place.

1

Knock Off

To use force to cause someone or something to fall from its place, whether intentionally or accidentally.

6

Knock Out

When someone is struck hard enough to cause them to lose consciousness.

6

Knock Over

To make contact with something or someone in such a way it or they fall.

1

Know About

To have knowledge of or be familiar with something.

1

Lay Down

To place something on a surface or an object.

3

Lay Off

When a company or business ends a worker’s employment.

2

Lead Up To

When a period of time or a series of events cause an event, situation or conversation to happen.

1

Leave Behind

When you don’t take something or someone with you when you leave.

4

Leave Off

To accidentally or intentionally not include a person or thing on a list.

2

Leave Out

To not include someone or something.

3

Leave Over

When you have a portion that still remains from something after you have used or eaten the rest of it.

2

Let Down

To disappoint someone.

2

Let In

To allow someone or something to enter a place.

2

Let Off

To allow someone to leave a car, bus, train etc.

3

Let On

To tell something that is a secret or private.

1

Let Out

When you give permission for someone to leave or be released from a place.

3

Let Up

When someone or something becomes less intense or strong.

1

Lie Around

To be lazy or to not do anything.

2

Lift Up

To raise someone or something to a higher level.

2

Light Up

To illuminate something.

2

Lighten Up

When a conversation is changed or a person changes to become less serious.

1

Line Up

To form in a row one after another or side-by-side.

3

Live With

To share the same residence.

2

Lock In

To secure people or things behind a closed door.

3

Lock Out

When you don’t have the key or passcode to enter a secured place.

2

Lock Up

When you shut the windows and doors of a place or building.

2

Look Around

To turn your head to see what or who is around you.

3

Look At

To divert your eyes to someone or something.

4

Look Down On

When you consider someone or something as unimportant or with little to no value. The opposite of yesterday’s phrasal verb.

1

Look Forward To

To anticipate a future event because it either makes you happy and/or you benefit from it.

1

Look Into

To investigate or get more facts about something.

1

Look Out

To remain alert.

2

Look Over

To examine or inspect something or someone.

1

Look Up

When a situation becomes better.

3

Look Up To

This particular phrasal verb is used to say you view someone with respect and/or admiration.

1

Luck Out

To have exceptionally good luck.

1

Make For

To go in a certain direction, typically in a hurry.

2

Make Of

To understand the meaning of something.

1

Make Up

To invent a story.

7

Mess Up

When something is dirty or unorganized.

2

Mix Up

To put or combine different things together so they’ll merge successfully.

3

Monkey Around With

To try to play with or repair a device that you have no true knowledge about.

2

Move In

When you bring your personal belongings and stuff to a new place where you will live. Yesterday’s phrasal verb, Move Out, has the opposite meaning.

3

Move Out

When you permanently remove all your belongings and personal items from a place where you live or stay.

3

Narrow Down

To reduce the number of options or possibilities.

1

Pay Back

When you return money that you owe someone.

2

Pay For

To purchase merchandise.

2

Pay Off

To repay money that is owed to a person or entity.

3

Pay Up

To pay all the money that is owed or asked for.

1

Pick On

To tease and/or criticize someone over a period of time.

1

Pick Out

When you are able to recognize something or someone from a group.

2

Pick Up

To get someone or something from somewhere.

8

Pile Up

To put things in a pile or heap.

2

Piss Off

[Informal] To be angry about something.

1

Plan Ahead

To prepare for a future event or situation.

1

Plan For

To prepare for a big event or expectation in the future.

1

Plan On

When you have the intention to do something.

1

Plug In

To connect an electrical device to an electrical outlet.

2

Plug In/Into

To connect an electrical appliance/machine to another piece of equipment or to a power source.

1

Plug Up

To block a narrow passage such as a hole, drain, or pipe so that nothing can flow through.

2

Point Out

To make someone aware of something.

1

Point To

When you aim at something or someone using your finger or hand.

2

Print Out

To produce a hard copy of a computer document.

1

Pull Off

To succeed in doing something difficult or tricky.

2

Pull Out

When something or someone leaves a place.

7

Pull Over

To drive your vehicle to the side of the road to stop.

1

Pull Through

To recover from an injury or illness.

2

Punch In

To enter data or record time on a device.

1

Punch Out

To record the time you leave the workplace using a special clock.

2

Put Away

To place something where it cannot be seen or isn’t in the way of other things.

4

Put Back

When something is causing a project to slow down.

4

Put Down

To place something on a surface or an object.

6

Put In

When you invest or make a deposit. In this example, the amount almost always separates the verb.

7

Put Off

To become offended by someone or something.

2

Put Out

To extend a part of your body.

6

Put Past

To not be surprised by a person’s actions. [Always used with the negative]

1

Put To

To cause someone or something to be in a certain state or to do something extra.

2

Put Together

To assemble or connect the parts of something.

3

Put Up

To move an object to a higher level.

6

Put Up To

To encourage or persuade someone to do something.

2

Put Up With

To tolerate or accept something that you’d rather not.

1

Ring Up

To call someone on the phone.

2

Rip Off

When someone asks for a price for something that is too high, when someone cheats or steals.

3

Rip Up

To tear something (i.e. paper, cloth, etc.) into pieces.

2

Rule Out

When someone or something is excluded as a possibility.

1

Run Across

To move or run from one side to the other.

2

Run Around

To go from one place to another in a hurry.

3

Run Down

To hit someone or something with a vehicle.

4

Run Into

When something collides with another object by accident.

4

Run Out

When people exit a place very quickly. Run In/ Run Into is the opposite of this meaning.

2

Run Over

When someone is injured or killed by a vehicle.

5

Run Up

To run from a lower elevation or level to a higher elevation or level.

5

Screw On

To ensure the top of a container/bottle is sealed.

2

Screw Out Of

To cheat or deceive someone.

1

Screw Up

To make a mistake or do something really bad.

1

See About

To seriously think about doing something.

1

Sell Out

When all the inventory of a particular product has been purchased.

2

Set Up

To organize or plan for an activity/event to happen.

6

Settle Down

To begin living a stable and routine life.

2

Settle For

To accept something even though it’s not what you want or need.

1

Shake Up

To mix something in a container by shaking it.

3

Show Off

To overly display your skills or what you have.

1

Shut Off

To stop the operation of an electrical or mechanical device.

1

Shut Up

To stop talking.

1

Sign In

To write your name on a list to indicate the day and time you arrived at a certain place.

2

Sign Out

To write your name on a list to indicate the day and time of your departure.

2

Sit Down

To change from a standing to a sitting position.

2

Slow Down

To do something slower.

1

Sneak In/Into

To enter a place quietly to avoid being seen or heard.

1

Sneak Out

To leave a place without being noticed.

1

Sort Out

To arrange or separate things into groups according to similarities.

2

Space Out

When someone’s attention is not in the present moment. [Adj.] {spaced out} To describe a person whose attention isn’t in the present moment.

1

Stand Around

To stand in one place or area when you should be doing something.

2

Stand For

To support or represent an idea, belief, etc.

1

Stand Up

To rise from sitting or lying down to a vertical position.

3

Start Off

The beginning of an event, activity or time period.

4

Start Out

To begin a trip or venture to some place.

3

Start Up

To start something.

2

Stay Off

To avoid discussing a certain subject or topic.

4

Stay Out

To spend time out of your own home.

3

Stay Up

To remain in a place that is higher than ground level.

2

Step On

To place your foot on something or someone.

2

Stick Around

To stay in a place or with someone for any period of time.

1

Stick Out

To extend something outward.

4

Stick To

When something is attached to another by some form of adhesive.

2

Stick Up

To use a weapon, especially a gun, to rob someone.

4

Stick With

To continue to use or do something.

3

Stop Off

To make a quick stop on your way to a destination.

1

Stop Over

To visit someone for a short period of time.

2

Straighten Out

To make something straight.

3

Stress Out

To feel very worried, nervous or anxious.

1

Switch Off

When you move something from the ‘on’ state to the ‘off’ state. Synonymous with “Turn Off.” Yesterday’s “Switch On” is the opposite.

1

Switch On

When you move something from the ‘off’ state to the ‘on’ state. Synonymous with “Turn On,” while “Switch Off” is the opposite.

1

Take Apart

To disconnect or separate the parts of an object.

1

Take Back

To return something or someone.

5

Take In

To be successfully tricked or deceived by someone.

5

Take Out

To remove an object from an area, place or container.

4

Take Out On

To direct your anger towards someone or something when you’re really upset about someone or something else.

1

Take Up On

When you accept an invitation or offer from someone.

1

Talk Down To

To talk to someone as if they are less intelligent than you by conveying a tone of voice or attitude that says so.

1

Talk Into

To convince someone to do something.

1

Talk Out Of

To convince someone not to do something.

1

Talk To

To have a conversation with someone.

1

Tear Down

To deconstruct a building or home.

2

Tear Off

To remove with force.

2

Tell Apart

To be able to differentiate something or someone from something or someone else.

1

Tell On

To inform an authoritative figure about what someone else did.

1

Think About

To consider something prior to making a final decision.

2

Think Ahead

To think and plan carefully for a future situation or event.

1

Think Up

To use your imagination to create a plan, idea, or a solution.

1

Throw Away

To dispose of something you no longer find useful in a waste bin, trash, etc.

2

Throw Out

When you get rid of something by putting it in a trash can, bin, etc.

2

Throw Up

To vomit or puke.

3

Track Down

To locate someone or something after a long search

1

Trade In

To exchange something old for something new.

2

Trick Into

To convince or persuade someone to believe something untrue or to do something for you.

1

Try On

To see how something fits or looks before purchasing.

1

Try Out

To show that you are qualified to do something.

2

Turn Around

When someone or something moves until it faces the opposite direction.

3

Turn Down

To decrease the temperature, sound, etc.

2

Turn In

To give someone or something to the police or someone of authority.

3

Turn Into

To transform.

1

Turn Off

To stop a device from functioning.

3

Turn On

To cause someone to feel interested and/or attracted.

3

Turn Out

To attend an event, meeting, etc.

4

Turn Over

To move an object so that the part that is on top becomes the bottom and vice versa.

3

Turn Up

To increase the controls of an electronic or mechanical device.

3

Use Up

To completely consume or use all of a supply.

1

Wake Up

When you are finished sleeping.

2

Wash Off

To remove dirt or unwanted markings with soap and water.

1

Wash Up

To clean your face, hands, body, etc.

3

Watch Out

To be aware of someone or something.

1

Wear Down

To make the surface or top of something disappear due to friction.

2

Wear Off

To decrease or disappear gradually.

1

Wear Out

When something is damaged or weakened from use and age.

2

Wind Up

To operate a mechanical device by turning its handle.

4

Wipe Off

To completely remove or clean something from a surface or location.

1

Wipe Out

To clean the inside of something.

4

Wipe Up

To remove liquid from a surface using a sponge, towel or cloth, etc.

1

Work In

To make time in a busy schedule for a person or an activity.

2

Work Out

When a situation, event, plan, or idea is successful.

6

Work Up

To gradually improve at or make progress in something.

3

Wrap Up

To cover something with some kind of special paper.

4

Zip Up

To close an item that has a zipper.

1

 

AdminAdmin